De BoekWandelaar Privacy Beleid

Privacybeleid 

Over het privacybeleid
De BoekWandelaar geeft veel om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig hebben voor
(het verbeteren van) de dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van mijn diensten hebben verzameld. Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De
BoekWandelaar. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/03/2020, met het publiceren van
een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg  ik aan je uit op welke wijze
ik je gegevens opslaan en hoe ik je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je heeft met
betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.


Als je vragen hebt over het privacybeleid kunt je contact opnemen, je vind de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware: JouwWeb
Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die je ten behoeve
van de dienstverlening beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot
je gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
JouwWeb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting: JouwWeb
Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van JouwWeb. JouwWeb verwerkt persoonsgegevens
namens mij en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen
over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. JouwWeb heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te
voorkomen. JouwWeb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Nieuwsbrieven: Laposta
Ik verstuur mijn e-mail nieuwsbrieven met Laposta. Laposta zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn website is verzonden zie je de ‘afmeld’ link.  Waarmee je je kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Je ontvangt de nieuwsbrief dan niet meer.  Je persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. LaPosta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. LaPosta behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Zakelijke e-mail: JouwWeb
Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van JouwWeb. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. JouwWeb heeft geen toegang tot ons postvak en ik behandel al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors: Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maken ik gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen: WebwinkelKeur
Ik verzamel reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan
ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik
de review aan je bestelling kan koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In
het geval dat ik je uitnodig om een review achter te laten delen ik  je naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens
te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek: PostNL, DHL en SendCloud
Als je een bestelling plaatst is het mijn taak om je pakket bij jou te laten bezorgen. Ik maak gebruik van
de diensten van PostNL, DHL  en SendCloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL , DHL en SendCloud delen. PostNL , DHL en SendCloud gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL, DHL en SendCloud onderaannemers inschakelen, stellen zij je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden: E-boekhouden
Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maken ik gebruik van de diensten van
E-boekhouden. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens
vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik je gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op je
verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik jou hiervoor expliciet toestemming. Je
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en De BoekWandelaar of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan De BoekWandelaar op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot
het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal me binnen de mogelijkheden die de wet
mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Ik bewaar je gegevens zolang je cliënt  bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je, bij mij reeds bekende, e-mailadres. In het geval dat je de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te
legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de
machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik  je persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laten) verwerk en die betrekking hebben op je persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik  deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk of laat verwerken en die betrekking hebben op je persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk of laat verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk of laat verwerken en die betrekking hebben op je persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik  je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
door of in opdracht van De BoekWandelaar. Als je bezwaar maakt, zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of
kopieën van gegevens die ik verwerk of laat verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met me op.

Cookies
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Ik behoud te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot jou verwerk, dan brengen ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
De BoekWandelaar
Donatusstraat 12
5056 JZ Berkel-Enschot
Nederland


T (085) 047-0812
E info@deboekwandelaar.nl


Contactpersoon voor privacyzaken: Ineke Hernando


Laaste update: maart 2023